תקנון 2024-02-14T14:57:41+00:00

תקנון

הסכם התקשרות- תקנון אפריל 2023

המועדון" – חברת פיטנס בוטיק גבעתיים בע"מ ח.פ 515877264 "מנוי" – מנוי החבר במועדון. "תחילת תקופת המנוי" – מועד חתימת/קבלת תקנון זה  במסרון או בדוא"ל או מועד אחר עליו הוסכם בכתב. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך פונה לכלל המנויים
תשלומים וחיובים נלווים:
כל מנוי חדש או מחדש שפג מנויו לפני יותר מחודש ימים, חייב בתשלום דמי רישום למועדון בסך 150 ש"ח – כל מנוי חדש חייב בתשלום פיקדון חד פעמי עבור שבב כניסה למועדון בסך 50 ש"ח, תשלום זה יוחזר בעת החזרת השבב. במקרה של אובדן השבב המנוי יחויב בפיקדון בשנית
מנוי חדש או מחדש אשר משלם בשיקים (שניים ומעלה), חייב בתשלום דמי טיפול בשיקים בסך 80 ש"ח אשר ישולמו ויתווספו לשיק הראשון בתקופת המנוי הרלוונטית
כל שיק חוזר או הוראת חיוב כ.א שחזרה תחויב באופן אוטומטי בעמלת טיפול של 50 ש״ח והמנוי ייחסם לכניסה למועדון עד הסדר כל חובותיו
המנוי מצהיר בזאת כי מאשר תקנון זה ומתיר למועדון לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ו/או כל סכום אחר אותו חייב למועדון -העברת מנוי לאדם אחר כרוכה בתשלום דמי העברת מנוי בסך 250 ש"ח
אימון היכרות ששולם ושובץ ניתן לשינוי עד 24 שעות לפני האימון, בכל אופן לא יתקבל זיכוי כספי על אימון היכרות בשום מקרה.
המועדון רשאי לעדכן מחירי המנויים ומחירי חיובים אחרים בהתאם לשיקולו מעת לעת ולהודיע במסרון או מייל אישי.
סוגי מנויים ומחיריהם: מנוי מסוג ״חודש בחודשו במחיר מחירון״:
חדר כושר בלבד 309 ש"ח. מנויי סטודיו: פעמיים בשבוע 349/448 ש"ח, 4 פעמים בשבוע 389/488 ש"ח, 7 פעמים בשבוע 449/548 ש"ח. (בתוספת 99 ש"ח לתוספת חדר כושר בהתאמה.)
או מנוי בהתחייבות לשנה/חצי שנה/שלושה חודשים במחיר חודשי קבוע ומוזל.  מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא מומשה ע״י המנוי.
המועדון יקבל מתאמן אקראי כמנוי החבר במועדון רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעות אימון במועדון. במידה והמתאמן האקראי הוא קטין, רק לאחר שהמציא למועדון הצהרה החתומה בידי אחד מהוריו.
במידה ויש צורך באישור רפואי המתאמן לא יוכל לממש את זכויותיו כחבר במועדון וייאלץ להמשיך ולשלם על כל תשלום תמורת המנוי.
הקפאת מנוי:
ניתן להקפיא את המנוי בכל עת בהודעה מראש בלבד, ע״י פנייה בכתב לקבלת המועדון. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית בשום מקרה. תקופת ההקפאה המינימלית היא 7 ימים. בתקופת ההקפאה ייגבו דמי המנוי כסדרם.
תקופת המנוי המקורית תוארך במספר הימים שהוקפאו באישור המועדון. "אישורים" – מסמכים שיתקבלו להקפאת מנוי הם אישורי טיסה, מילואים ואישור רופא מומחה בלבד (אישור מרופא משפחה לא יתקבל).
יש להציג את האישור לקבלה במועד ההודעה על הקפאה. במקרה של אישור רפואי ניתן להגיש את הבקשה דרך הדוא״ל ולהציג את האישור לא יאוחר מ-7 ימים מסיום תקופת ההקפאה.
למען הסר ספק לא יתקבל אישור רפואי אשר מעיד על מצב רפואי בעבר, כלומר אישור אשר מועד הנפקתו עולה על מועד תחילת ההקפאה ביותר מ-7 ימים. על האישור הרפואי לציין שהמנוי אינו כשיר להתאמן בחדר הכושר תוך ציון תקופת היעדרות מוגדרת
במנוי שנתי – ניתן להקפיא לתקופה של שבועיים במצטבר ללא אישור. בנוסף לכך ניתן להקפיא לשבועיים נוספים במצטבר עם אישורים – במנוי חצי שנתי – ניתן להקפיא לשבועיים במצטבר עם אישורים –
מנוי לחודש בודד ושלושה חודשים – לא ניתן להקפאה. ההקפאה תיפסק ברגע סיומה או חזרה לאימון – המוקדם מבניהם. המועדון רשאי לשנות את תנאי ההקפאה מעת לעת
במנוי הוראת קבע (חודש בחודשו) – הקפאת המנוי כרוכה בעלות של 2 ש"ח ליום, ניתן להקפיא מנוי עד 30 יום בתקופה של שנה (15 יום ללא אישורים ו 15 יום עם אישורים).
הפסקת מנוי:  בהתאם לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37 – ביטול עסקה לתקופה קצובה)
ניתן לבטל את המנוי בכל עת, בהודעה כתובה בלבד, ע״י חתימה על טופס ביטול בקבלת המועדון או באתר. מנוי מסוג "חודש בחודשו": ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום החודש העוקב להודעת הביטול (יחויבו חודשיים מלאים לכל הפחות).
במנוי נוער : מינימום התקופה הוא 3 חודשים עקב ההנחה המגולמת במנוי.
במנוי לתקופה קצובה (שנתי וכדומה) : ביטול העסקה ייכנס לתוקף חודש ממועד מסירת הודעת הביטול, כאשר בחודש זה רשאי המנוי להתאמן במועדון כרגיל.
התשלום עבור כלל תקופה זו יחושב לפי האופציה הזולה והמשתלמת ללקוח מבין שתי האפשרויות הבאות, לפי מנוי ״חודש בחודשו במחיר מחירון״ כאשר חישוב חודש חלקי יחושב באופן יחסי עד לקבלת הודעת הביטול.
או , מה ששולם עד כה בתוספת דמי ביטול אשר יחושבו לפי מועד ביטול המנוי. בשליש השלישי של המנוי 17% מהעסקה, בשלישי השני של המנוי 20% מהעסקה ובשליש הראשון של המנוי 25% מהעסקה. לא תכובד כל בקשה לביטול רטרואקטיבי מכל סיבה שהיא.
במעמד ביטול פעילות המנוי כחבר במועדון, חייב המנוי לפרוע כל סכום שהוא חייב למועדון. מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול תבוטל כל הנחה שניתנה ללקוח בעת ההרשמה.
כל תקופה שהתווספה לסיום תקופת המנוי המקורית, כגון: תקופת הקפאה מכל סוג, תקופת ״מתנה״ שניתנה במסגרת מבצע או תקופה שהועברה ולא הייתה שייכת למנוי המקורי – תבוטל באופן מידי ללא החזר כספי על תקופה זו, וללא אפשרות למימושה או העברתה.
יובהר כי במקרה של ביטול מנוי דמי הטיפול בשיקים ודמי ההצטרפות לא יוחזרו. ביטול בכרטיסי אשראי מחויבים בעמלת סליקה ופירעון מוקדם ע״י חברות האשראי ויחולו על הלקוח.
כרטיסיות: אישיות בלבד ולא ניתנות להקפאה או ביטול ,בעלות תוקף אשר מצוין בקבלה (לדוג' 10 כניסות בתוקף לחודשיים), לא ניתן לנצל כניסות שלא מומשו לאחר סיום תוקף הכרטיסייה.
מוסכם ומוצהר כי ביטול המנוי כאמור יתבצע לפי כללי תקנון זה – המנוי מצהיר כי ידוע לו שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון, וטופס ההרשמה או כל טופס אחר עליו חתום מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
כללי, התנהלות והתנהגות:
נוער עד גיל 16 מורשה להתאמן בשעות מוגבלות (א'-ה' 12:00-18:00 בלבד, ו' 13:00-15:00 ש' 14:00-17:00) המועדון יעדכן את השעות מעת לעת
כניסה למועדון מחייבת הזדהות באמצעות שבב אישי ורישום הכניסה במערכת- על מנוי שמגיע ללא שבב יש להמתין בכניסה למועדון עד לרישום ידני של כניסתו
שעות פעילות: המועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי הפעילות מעת לעת -חובה על המנוי לקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונית בשימוש ותפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם.
אין להשתמש במתקן כלשהו ללא קבלת הדרכה לגבי אופן השימוש בו – אי הגעה לשני שיעורים במהלך שבועיים, תחסום את המשתמש באופן אוטומטי מרישום באפליקציה למשך השבועיים ויוכל להירשם דרך הקבלה בלבד
הנהלת המועדון אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטח המועדון ובסמוך לו (אופניים וכו'). אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה האחריות בגין שימוש בתאי האחסון היומיים או המושכרים היא של המנוי בלבד
שינוי באמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על המועדון – על המנויים במועדון להצטייד במגבת אימון, בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך כל האימון.
בתרגילי "משקל חופשי" חובה על שימוש בסוגרים, ובמשקלים גבוהים חובה להיעזר באדם נוסף – על המנויים להישמע להוראת המאמנים במועדון -חל איסור על דיבור בטלפון בשטח המועדון, זריקת משקולות, צעקות וכל התנהגות בלתי הולמת אחרת אשר עלולה לפגוע בזולת
המנוי מאשר למועדון לעדכנו לגבי תקופת המנוי ומבצעים שיוצעו מעת לעת, באמצעות SMS ודוא"ל
המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המנוי של אדם אשר הפר את כללי תקנון זה, לרבות אי ציות להוראות המדריך, הפגנת אלימות פיזית או מילולית, וכל התנהגות לא נאותה אחרת אשר עלולה לפגוע במתאמן, במתאמנים אחרים ובטיחותם או במועדון עצמו.
המנוי מצהיר על ידיעתו כי חלק מהאימונים מצולמים ומועלים לרשת לטובת קידום המועדון ואין לו התנגדות לכך.
רישום לשיעורים:
ההרשמה לשיעורים נפתחת ביום רביעי בשעה 13:00 לכל שבוע שאחריו.  כניסה לסטודיו מחייבת רישום מראש לשיעור והזדהות בעת הכניסה. חל איסור מוחלט להגיע לסטודיו בלי רישום באפליקציה או הודעה בווטסאפ
ביטול שיעורים: ניתן לבטל את השיעור בכל עת (ומומלץ כדי לפנות למנוי אחר את המקום), אבל ביטול של שיעור ערב מתחת ל12 שעות יחשב בתור שיעור שנוצל, ביטול של שיעור בוקר בפחות מ16 שעות יחשב בתור שיעור שנוצל.
על המנויות בסטודיו להצטייד במגבת אימון, בקבוק אישי ומגבת.

הצהרת נגישות

מועדון הכושר מטרו גבעתיים -פיטנס בוטיק גבעתיים בע"מ ( “מועדון הכושר“) רואה חשיבות בהנגשת שירותיו באופן שוויוני לכל אדם , לרבות הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועדון.

(הצהרת הנגישות באתר עודכנה בתאריך 7.11.2022)

התאמות נגישות במתקני המועדון:

מועדון הכושר עושה מאמץ מתמיד להנגיש את מתקניו למרות היותו מועדון כושר שכונתי מתחת ל400 מטר אשר אינו נדרש לכך ברישוי. הפרטים על סידורי הנגישות במועדון הכושר מפורטים להלן.

  • הותקנו מאחזי יד בכול גרמי המדרגות.
  • ישנם שילוטי הכוונה.
  • התקנת משטחי אזהרה וסימון מהלכי מדרגות.

התאמות נגישות באתר האינטרנט

באתרינו בוצעו התאמות נגישות בין היתר בהתאם להמלצות התקן הישראלי ת”י 5568. העניין נבדק באמצעות הדפדפנים הנפוצים, “גוגל כרום, ו- “אינטרנט אקספלורר”, כמו גם באמצעות תוכנה להקראת מסך NVDA בגרסה העדכנית. האתר מאפשר בין היתר: שינוי חזותי כפול בעת ריחוף מעל התפריט הראשי, מבנה האתר נוח וקל לשימוש ולתפעול משולב תפריט עליון, הדגשת קישורים, שינוי גווני האתר, ניגודיות הפוכה, רקע בהיר, פונט קריא, שינוי גודל טקסט, תפריט תחתון לניווט מרוכז וכו'.

פרטי רכז הנגישות

מנהל הבטיחות בועדון הכושר, ואל שכטמן, מונה כרכז הנגישות של מועדון הכושר ומשמש כתובת לכל פנייה בנושא.

ואל שכטמן, דואר אלקטרוני  val@metrogym.co.il :
טלפון: 050-2106857